Forskningsprojekt på Riddargatan 1

Riddargatan 1 har, förutom hälso- och sjukvård, även uppdrag att utveckla behandlingar samt att undervisa. Forskningen sker via Centrum för psykiatriforskning (CPF) och i samarbete med Karolinska institutet. Huvudhandledare för de flesta projekten är professor Sven Andréasson, initiativtagare till mottagningen Riddargatan 1. Klicka här för att läsa i Läkartidningen om Sven Andréasson. Nedan beskrivs våra pågående forskningsprojekt och ett utbildningsprojekt. Information för dig som vill delta som försöksperson i något av projekten: www.riddargatan1.se/.

Treatment of Alcohol depencende in Primary care - TAP
Projektet finaniseras av medel från ALF samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) och pågår 2012-2016. I projektet jämförs behandling av alkoholberoende med 15-metoden i primärvård med behandling i specialistvård. Läs mer här.
Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.

Internetbehandling för alkoholberoende i primärvård
Ett projekt där vi ska utvärdera om tillägg av en internetbehandlig till den behandling som ges på vårdcentralen idag leder till ett bättre behandlingsutfall. Vi etablerar kontakt med ett antal vårdcentraler i Stockholm där rekrytering av patienter ska ske. Rekrytering planeras pågå 2017-2018. Kontaktpersoner: Karin.Hyland@sll.se (forskare), Eleonore.Hedman@sll.se (forskningskoordinator).

Klinisk studie av alkoholmarkören PEths känslighet för alkoholintag
Studien sker på mottagningen för alkohol och hälsa, Riddargatan 1, Beroendecentrum i Stockholm. Kontaktperson: Ulric.Hermansson@sll.se

CRAFT, Community Reinforcement and Family Training
Detta är en behandlingsform för anhöriga som syftar till att underlätta deras situation samt att påverka partnern att söka behandling. CRAFT har god evidens. En internetbaserad CRAFT ska nu utvärderas. Kontaktperson: Anders.Hammarberg@sll.se. Läs mer här.

Internetbehanding för alkoholproblem
I samarbete med Karolinska institutet och Alkoholhjälpen genomför vi studier på internetbaserad behandling. Kontaktperson: Magnus.Johansson@sll.se.
Läs mer om den pågående studien här.

Äldre och alkohol
2016-2017 pågår en utvärdering av behandlingsutfall, könsskillnader och behandlingstyp för äldre patienter som varit aktuella på Riddargatan 1. Projektet finansieras med medel från SRA. Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.

Validering av bedömningsinstrument
I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer. Projektet finansieras med medel från SRA.   Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.

KBT-variant jämfört med MET
Slutet av 2017 startar randomiserad studie med 250 deltagare där KBT-baserad självkontrollsträning (BSCT) jämförs med MET (Motivational Enhancement Therapy) för alkoholberoende individer som vill lära sig dricka kontrollerat. Utfallsmått är 1) andel dagar med intensivkonsumtion; 2) andel dagar med alkoholkonsumtion; 3) andel veckor med riskbruk. Tiden 90 dagar före inklusion i studien jämförs med efter 26, 52 och 104 veckor. Kontaktpersoner: anders.Hammarberg@sll.se, Stina.Ingesson@sll.se

Studie om hur alkohol påverkar bindvävsutvecklingen i levern
Detta forskningsprojekt sker i samarbete med Capio S:t Görans sjukhus. Syftet är att ta reda på vilken betydelse totala livskonsumtionen har som riskfaktor för att utveckla skada i levern med bindvävsombildning och levercirros. En ny typ av ultraljudsteknik (shearwaveteknik) används. Kontaktperson: Kajsa.Edfors@capiostgoran.se.

Projekt för utbildning i 15-metoden i primärvården
Riddargatan 1 har tilldelats statliga PRIO-medel för utbildning inom primärvård i Stockholms läns landsting under tre år, start hösten 2016. Detta är i första hand ett utbildningsprojekt, men utvärdering kommer att ske. Kontaktperson: olle.wiklund@sll.se (projektledare).