Forskningsprojekt på Riddargatan 1

Riddargatan 1 har, förutom hälso- och sjukvård, även uppdrag att utveckla behandlingar samt att undervisa. Forskningen sker via Centrum för psykiatriforskning (CPF) och i samarbete med Karolinska institutet. Huvudhandledare för de flesta projekten är professor Sven Andréasson, initiativtagare till mottagningen Riddargatan 1. Klicka här för att läsa i Läkartidningen om Sven Andréasson. Nedan beskrivs våra pågående forskningsprojekt och ett utbildningsprojekt. I en del av projekten anges att det finns möjlighet att anmäla sig som försöksperson, där finns också kontaktinformation för dig som vill få mer information om deltagande.

Treatment of Alcohol depencende in Primary care - TAP
I projektet jämförs behandling av alkoholberoende med 15-metoden i primärvård med behandling i specialistvård. Projektet finaniseras av medel från ALF samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) och pågick 2012-2016. Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.
Läs mer om studieupplägg här. Resultat från sex månaders uppföljningen finns publicerade här.

Internetbehandling för alkoholberoende i primärvård
Ett projekt där vi ska utvärdera om tillägg av en internetbehandlig till den behandling som ges på vårdcentralen idag leder till ett bättre behandlingsutfall. Vi etablerar kontakt med ett antal vårdcentraler i Stockholm där rekrytering av patienter ska ske. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Karin.Hyland@sll.se (forskare), maria.karn@sll.se (forskningskoordinator).

Klinisk studie av alkoholmarkören PEths känslighet för alkoholintag
Studien har genomförts på mottagningen för alkohol och hälsa, Riddargatan 1, Beroendecentrum i Stockholm i samverkan med Klinisk Farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Datainsamlingen har avslutats, resultaten publicerades 2019: https://academic.oup.com/alcalc/advance-article-abstract/doi/10.1093/alc.... Kontaktperson: Ulric.Hermansson@sll.se

CRAFT, Community Reinforcement and Family Training
Detta är en behandlingsform för anhöriga som syftar till att underlätta deras situation samt att påverka partnern att söka behandling. CRAFT har god evidens. En internetbaserad CRAFT ska nu utvärderas. Kontaktperson: Anders.Hammarberg@sll.se.

Nya sätt att stödja barn med en vårdnadshavare med alkoholproblem
Studie av olika former av internetbaserat stöd. Deltagare i studien är den som har barn i åldern 3-11 år och en partner med alkoholproblem, men som själv inte dricker i större omfattning. Studien nås via www.anhorigstodet.se. Rekrytering pågår 2017-2019. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten. Kontaktperson: Ola.Siljeholm@sll.se

Internetbehanding för alkoholproblem
I samarbete med Karolinska institutet och Alkoholhjälpen genomför vi studier på internetbaserad behandling som vi jämför med behandling via personliga besök. Rekrytering avslutad dec 2017. Kontaktperson: Magnus.Johansson@sll.se.

Äldre och alkohol
2016-2018 pågår en utvärdering av behandlingsutfall samt vårdpreferenser för äldre patienter som varit aktuella på Riddargatan 1. Projektet finansieras delvis med medel från SRA. Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.

Validering av bedömningsinstrument
I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer. Projektet finansieras med medel från SRA.   Kontaktperson: Sara.Wallhed-Finn@sll.se.

Studie av psykologisk behandling för att uppnå kontrollerat drickande
Sedan slutet av 2017 genomför vi en randomiserad studie med 250 deltagare där KBT-baserad självkontrollsträning (BSCT) jämförs med Motivational Enhancement Therapy (MET) för alkoholberoende personer som har som mål att återgå till en måttlig konsumtion. Behandlingen pågår i tre månader, och uppföljningstiden för deltagarna är två år. Kontaktpersoner: Anders.Hammarberg@ki.se, Stina.Ingesson@sll.se, Josefine.Osth@ki.se.

FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem
FitForChange är ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting samt Gymnastik- och Idrottshögskolan. Rekrytering pågår. Kontaktpersoner: Mats Hallgren och Victoria Andersson fitforchange.slso@sll.se. Läs mer här.

Studie om hur alkohol påverkar bindvävsutvecklingen i levern
Detta forskningsprojekt är ett samarbete med Capio S:t Görans sjukhus, där patienter rekryteras hos oss under 2017. Syftet är att ta reda på vilken betydelse totala livskonsumtionen har som riskfaktor för att utveckla skada i levern med bindvävsombildning och levercirros. En ny typ av ultraljudsteknik (shearwaveteknik) används. Kontaktperson: Kajsa.Edfors@capiostgoran.se.

Projekt för utbildning i 15-metoden i primärvården
Riddargatan 1 har tilldelats statliga PRIO-medel för utbildning inom primärvård i Stockholms läns landsting under tre år, start hösten 2016. Detta är i första hand ett utbildningsprojekt, men utvärdering kommer att ske. Kontaktperson: olle.wiklund@sll.se (projektledare).