Pågående forskningsprojekt

Internetbehandling för alkoholberoende i primärvård Ett projekt där vi ska utvärdera om tillägg av en internetbehandlig till den behandling som ges på vårdcentralen idag leder till ett bättre behandlingsutfall. Vi håller på att etablera kontakt med ett antal vårdcentraler i Stockholm där rekrytering av patienter ska ske. Rekrytering planeras pågå 2017-2018. Ansvarig för studien är Sven Andreasson, projektledare Karin Hyland, forskningskoordinator och kontaktperson: eleonore.hedman@sll.se

Klinisk studie av alkoholmarkören PEths känslighet för alkoholintag på mottagningen för alkohol och hälsa, Riddargatan 1, Beroendecentrum i Stockholm. Kontakt Ulric.hermansson@sll.se

CRAFT, Community Reinforcement and Family Training är en behandlingsform för anhöriga som syftar till att underlätta deras situation samt att påverka partnern att söka behandling. CRAFT har god evidens. En internetbaserad CRAFT ska nu utvärderas. Projektledare: anders.hammarberg@sll.se, Läs mer här.

Internetbehanding för alkoholproblem I samarbete med Karolinska Institutet genomför vi två studier på internetbaserad behandling. Kontakt: Magnus.johansson@sll.se. Läs mer här.

Treatment of Alcohol depencende in Primary care - TAP - är ett projekt som finaniseras av medel från ALF samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) och pågår 2012-2016. I projektet studeras behandling av alkoholberoende med 15-metoden. Läs mer här.
Projektledare är Sara Wallhed Finn, ansvarig är Sven Andréasson, professor och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm och initiativtagare till mottagningen Riddargatan 1. Klicka här för att läsa i Läkartidningen om Sven Andréasson.

Äldre och alkohol
2016-2017 pågår en utvärdering av behandlingsutfall, könsskillnader och behandlingstyp för äldre patienter som varit aktuella på Riddargatan 1. Projektet finansieras med medel från SRA. Projektledare är Sara Wallhed Finn leg psykolog/doktorand, ansvarig är Sven Andréasson, professor och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm. Kontakt: sara.wallhed-finn@sll.se

Validering av bedömningsinstrument
I ett pågående projekt undersöks de psykometriska egenskaperna hos en rad självskattningsskalor samt biologiska markörer. Projektet finansieras med medel från SRA.   Projektledare är Sara Wallhed Finn leg psykolog/doktorand, ansvarig är Sven Andréasson, professor och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm. Kontakt: sara.wallhed-finn@sll.se

KBT-variant jämfört med MET
Slutet av 2016 startar randomiserad studie med 250 deltagare där KBT-baserad självkontrollsträning (BSCT) jämförs med MET (Motivational Enhancement Therapy) för alkoholberoende individer som vill lära sig dricka kontrollerat. Utfallsmått är 1) andel dagar med intensivkonsumtion; 2) andel dagar med alkoholkonsumtion; 3) andel veckor med riskbruk. Tiden 90 dagar före inklusion i studien jämförs med efter 26, 52 och 104 veckor. Involverade: Anders Hammarberg, Stina Ingesson-Pennström, Karin Romberg, Sara Wallhed Finn, Sven Andreasson. Kontakt: anders.hammarberg@sll.se.

Projekt för utbildning i primärvården; PRIO-projektet
Riddargatan 1 har tilldelats statliga PRIO-medel för utbildning inom primärvård i Stockholms läns landsting under tre år, start hösten 2016. Detta är i första hand ett utbildningsprojekt, men utvärdering kommer att ske. Projektledare: olle.wiklund@sll.se