Intervention

Nedan ges stöd och förslag kring hur du kan gå vidare med åtgärd utifrån resultatet på AUDIT. Det är naturligtvis viktigt att i varje fall göra en individuell bedömning angående vad patienten behöver.

Zon I

Låga poäng (män 0-7, kvinnor 0-5) tyder på att alkoholvanorna inte medfört problem eller låg nivå av problem. Här räcker det om du ger återkoppling av resultatet och besvarar eventuella frågor så gott du kan. Det är inte vanligt att hälsoproblem påverkats (men undantag finns). Något tryckt informationsmaterial med råd kan vara bra att ha till hands om patienten vill veta mer.

Zon II

Poäng 8-15 för män och 6-13 för kvinnor tyder på medium nivå av problem, men inte nödvändigtvis alkoholrelaterad diagnos (skadligt bruk eller beroende). Det kan inte uteslutas att patientens hälsoproblem har påverkats av konsumtionen. Här är passar en kort rådgivning 5-15 minuter, med eller utan tillägg av skriftligt material. Denna korta rådgivning är en evidensbaserad åtgärd med stor effekt. De flesta ändrar själva sina alkoholvanor bara man blir medveten om att vanorna kan vara riskabla. Denna korta rådgivning kan utföras av nästan all personal i alla vårdformer såväl primärvård, slutenvård, som öppen vård. Skriftlig information kan vara ett stöd och komplement.

Zon III

Poäng 16-19 för män och 14-17 för kvinnor tyder på en problematisk alkoholanvändning. Oftast, men inte alltid, föreligger en alkoholrelaterad diagnos. Det är vanligt att hälsan påverkats. Du ska:
1) ge återkoppling till patienten om testresultatet och
2) du eller patientens läkare bör informera om möjliga samband mellan alkoholbruket och patientens aktuella hälsoproblem. Ett par exempel finns i fördjupningsavsnittet Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar.
3) Erbjud patienten behandling. Primärvårdsläkare kan behandla med t.ex. sugdämpande läkemedel och uppföljningar. Några blodprover bör tas. Annars kan du erbjuda kontakt med beroendevården eller t.ex. kommunens alkoholmottagning. Det ska finnas rutiner på din arbetsplats om hur detta ska gå till.

Zon IV

20 poäng eller mer för män och 18 poäng eller mer för kvinnor tyder på mycket problematiska alkoholvanor och sannolikt finns en alkoholrelaterad diagnos, somatisk hälsopåverkan är vanligt. Dina åtgärder är samma som i zon III.

Det räcker oftast att bara ge återkoppling på poängen och fråga efterfråga patientens egna tankar. Har man tid, eller om alkoholproblem är uppenbara så kan man gärna diskutera några av frågesvaren. Några exempel:
- Man kan ge återkoppling på konsumtionen (de tre första frågorna), är det riskbruk? Vet patienten vad riskbruk innebär?
- Man kan fråga om patienten är nöjd med sin konsumtion, eller hur hen vill att den skulle se ut.
- Man kan fråga patienten vad hon tänker själv om ett viss frågesvar, t.ex. att alkoholen medför problem.
- Man kan fråga vem som oroat sig över alkoholkonsumtionen (fråga 10), vad hen säger, eller vad patienten själv tänker om detta.
- Man kan erbjuda test av leverprover för att se om det finns någon påverkan.
- Man kan fråga om hen vill ha något stöd för att dricka mindre. Berätta gärna om vad du kan erbjuda (samtal, läkemedel, provtagning)

Nästa >