Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar

Alkoholens samband med några vanliga sjukdomar

Alkohol kan ha betydelse för de flesta sjukdomar och de flesta läkemedel. Nedan följer några exempel på vanliga hälsoproblem där alkohol ofta har mycket stor betydelse. Texten innehåller medicinsk terminologi och förklaringar och kan därför vara tunglästa.Högt blodtryck

Alkoholens effekt på blodtrycket är komplex och mycket olika för olika individer. Hos en högkonsument som också har hypertoni sjunker blodtrycket i genomsnitt 3,3/2 mm av ett standardglas alkohol mindre per dag. Det har uppskattats att 10 - 18 procent av alla förhöjda blodtryck är orsakade av alkohol.
Det finns flera kända mekanismer för hur alkoholen påverkar blodtrycket. Några är:
- Ökad aktivitet i det autonoma sympatiska nervsystemet med insöndring av noradrenalin och kortisol
- Blodkärlens glatta muskulatur drar ihop sig. Detta gäller de s.k. resistenskärlen, motsatsen sker i huden,
där blodkärlen vidgas i stället
- Natriumretension ger ökad blodvolym
- Blodkärlen får svårare att slappna av pga. Att kväveoxidbildning försvåras
- Baroreceptorerna (känselkroppar som registrerar blodtrycket) avtrubbas.

Då blodtrycksregleringen är komplex går det inte att förutsäga vilken individ som snabbt får en blodtrycksförhöjning av alkohol eller vem som inte reagerar med blodtryckshöjning även av hög konsumtion. Genom att sluta dricka helt, eller halvera sin alkoholkonsumtion under 3-4 veckor och samtidigt följa blodtrycket kan man ta reda på vad som gäller för den enskilda individen.

Sömnstörning

Alkoholens effekter på sömnen är komplex och olika för olika individer. De flesta somnar lättare av en tillfällig ”sängfösare”. Regelbunden självmedicinering med alkohol fungerar dock inte då det sker en mycket snabb anpassning, betydligt snabbare än med något sömnmedel. Första halvan av natten får vi hämning av drömsömnen och mer av de djupare sömnstadierna med minskade kroppsrörelser och en sänkt kroppstemperatur. Vi sover tungt och ”medvetslöst”. Andra halvan av natten blir sömnen däremot ytligare, och med fler uppvaknanden. Vi rör oss mer i sängen, drömmer mer och har förhöjd kroppstemperatur. Därför känner vi oss inte utsövda.

Snarkning och sömnapné kan förvärras av alkohol dels på grund av ökad slemhinnesvullnad i näsan och dels på grund av en större muskelavslappning i luftvägarna. Dessutom anpassar vi inte kroppsläget lika naturligt.

Infektionsbenägenhet

Alkohol gör att man lättare får infektioner. Detta beror huvudsakligen på att immunsystemet försvagas. Några av de komplicerade mekanismerna är: minskning av de vita blodkropparnas förmåga att bilda lysosym och komplementfaktorer, sämre förmåga för makrofagerna att fånga in och att svälja antigen, minskad rekryteringen av polymorfa celler, både pga. försämrad rörelseförmåga (chemotaxis) och bildning av chemotaxiska
substanser. Benmärgens nybildning av granulocyter och lymfoblaster hämmas. Förmågan att bilda nya antikroppar och därmed utveckla immunitet är också sämre.

Globalt sett har detta mycket stor betydelse för spridningen av HIV, TBC och för dödlighet i lunginflammation. Även hos oss kan det ha stor betydelse och kan vara värt att känna till vid upprepade infektioner av mer banal art samt vid svårläkta sår.

Rytmrubbning på hjärtat

Alkohol kan orsaka förmaksflimmer. Kvinnohjärtan tycks tåla alkohol lite bättre då ett par glas per dag tycks vara en miniminivå för att riskera flimmer enligt dagens forskning. Hos män kan dock mindre mängder ge förmaksflimmer. Det är särskilt yngre personer som riskerar förmaksflimmer av alkohol. En del individer är extra känsliga och får någon form av rytmrubbningar varje gång de dricker lite mer. Detta har fått beteckningen ”holiday heart syndrom”. Orsakerna är dels hjärtmuskelpåverkan, dels stresshormonpåslaget som alkohol orsakar. Dessutom ökat antal receptorer (betareceptorer) för stresshormoner.

Cancer

Alkohol har samband med många cancerformer. Starkast är sambanden för cancer i mun, svalg, strupe, magsäck, tjocktarm, ändtarm, lever, bröst och äggstockar. Sambanden mellan alkohol och cancer är linjär, på samma sätt som för strålning och cancer. Att alkohol kan framkalla cancer beror till stor del på att dess nedbrytningsprodukt acetaldehyd är starkt oxidativ och kan påverka DNA. Det är stora genetiska skillnader hur alkohol bryts ner och därför på koncentrationen av acetaldehyd i blodet. Alkohol kan också påverka östrogenhalten. Detta gör att bröstcancerutveckling kan påverkas av alkohol. Man tror att ca 4 procent av all bröstcancer kan hänföras till alkohol. Då cancerutveckling alltid beror på många samverkande faktorer kan man aldrig veta vilken individ som fått cancer pga. alkohol.