Introduktion

Välkommen till AUDIT-utbildningen

Alkohol: en del av livet -
och en del av hälso- och sjukvården!

En övervägande del av Sveriges befolkning använder alkohol och de flesta har mest glädje av sin alkoholanvändning. För dem innebär alkohol ingen stor hälsorisk. Men ibland kan alkohol äventyra hälsan, någon gång uppenbart, men det är vanligare att man inte är medveten om hälsorisken. Detta gäller till exempel när hälsan försämrats och man söker vård. Det alkoholbruk som tidigare var relativt ofarligt kan nu ha blivit skadligt. Det är vanligt att vi som vårdpersonal glömmer bort att uppmärksamma detta, och att informera våra patienter.

Många av oss tycker också att det är svårt att prata om alkoholvanor. Då kan det vara bra att ha en rutin som stöd. Ett frågeformulär om alkoholvanor, AUDIT, är ett sådant hjälpmedel. AUDIT står för Alcohol Use Disorder Identification Test.

Denna utbildning om AUDIT vänder sig till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt till andra som arbetar med alkoholproblematik. Utbildningen tar ca 15 minuter att gå igenom. Efter genomgången kurs kan du använda AUDIT självständigt. Om en patient förefaller ha allvarligare alkoholproblem bör du veta var du kan hänvisa för fortsatt stöd och hjälp.

AUDIT är alltså mycket enkelt att använda och du kan därigenom göra stor nytta för dina patienter.

Kort bakgrundsfakta om AUDIT

Redan 1982 påbörjades ett arbete av alkoholforskare inom WHO för att ta fram ett screeninginstrumment inom alkoholområdet. Idag är AUDIT väl validerat och ett instrument som är användbart för identifiering av både alkoholproblematik och hög alkoholkonsumtion. AUDIT är dock inget diagnostiskt instrument.

Nästa >

Denna utbildning har tacksamt tillgängliggjorts av Primärvården, landstinget i Uppsala län. Författare är Sven Wåhlin, distriktsläkare i Uppsala och överläkare vid beroendecentrum Stockholm.