TAP - Treatment of Alcohol Dependence in Primary Care

TAP - Treatment of Alcohol Dependence in Primary Care

2014-03-17
Idag skriver DN om TAP projektet: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/snabbvard-ska-fa-missbrukare-att-soka...

Vi har nu rekryterat de vårdcentraler som kommer att genomföra primärvårdsbehandlingen inom projektet. Under oktober och november månad kommer samtliga behandlande läkare att delta vid utbildning i 15-metoden.

Vi frågade Anna Hedman Björck, distriktsläkare vid Gröndals vårdcentral, som deltog vid första utbildningstillfället, om hennes tankar kring TAP projektet:

"Att många av våra patienter i primärvården drabbas av negativa effekter av sitt alkoholbruk är väl känt och det känns mycket spännande att delta i en studie som syftar till att visa om vi inom primärvården med en kort strukturerad behandling kan nå samma resultat som beroendevården. Jag har nyligen deltagit i en utbildningsdag, som var inspirerande och som gav en bra kunskapsbas att stå på. Det ska bli intressant."

Materialet från utbildningen i form av powerpoint presentationer, självhjälpsmaterial samt arbetsblad finner du Längst ner på denna sida.

Information om TAP-projektet

Treatment of Alcohol depencende in Primary care - TAP - är ett projekt som finaniseras av medel från ALF samt FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap) och pågår 2012-2014. I projektet studeras behandling av alkoholberoende med 15-metoden. 15-metoden har utvecklats för primärvården utifrån evidensbaserade metoder för behandling av alkoholberoende hos personer utan psykiatrisk samsjuklighet eller stödbehov från socialtjänst.

Bakgrund

Ungefär en miljon personer i Sverige har en riskabel alkoholkonsumtion, och en del av dessa utvecklar beroende. I Sverige beräknas ca 4% av den vuxna befolkningen ha utvecklat alkoholberoende. En majoritet av personer med alkoholberoende lever under socialt ordnade förhållanden – har arbete och är samboende. Vården når dock endast en av fem personer med alkoholberoende. Evidensbaserade begränsade insatser för behandling av alkoholberoende finns, medan tillämpningen av dessa inom primärvården är mindre väl studerad. Detta projekt avser att studera effekter samt implementering av en primärvårdsmodell med begränsade behandlingsinsatser för personer med alkoholberoende, 15-metoden.

Genomförande

300 deltagare kommer att behandlas i studien. Projektet har en baslinjemätning, följt av en behandlingsperiod om sex månader samt uppföljning sex månader respektive tolv månader efter behandlingsstart. Baslinjemätning samt uppföljningar genomförs av forskningspersonal.

För att vi skall kunna dra slutsatser på ett vetenskapligt sätt slumpas deltagande patienter till behandling på antingen vårdcentral eller specialistmottagning. På vårdcentralen erbjuds behandling i två steg enligt 15-metoden. Steg ett innebär en hälsokontroll med alkoholfokus, bestående av några tester kombinerat med ett feedbacksamtal. Steg två består av farmakologisk behandling och/eller vägledande samtal. Deltagande läkare får en heldagsutbildning i 15-metoden. Sedan behandlas femton patienter per vårdcentral under sex månader.

Behandlingen dokumenteras i ett kort formulär som utvecklats för studien. På specialistmottagningen erbjuds patienter sedvanlig behandling med mer omfattande insatser.

Implementering av 15-metoden kommer att studeras genom intervjuer med behandlande personal samt verksamhetsansvarig för varje vårdcentral. Intervjuerna genomförs före och efter genomförande av studien, och syftar till att undersöka vårdgivarnas erfarenheter och bedömning av metoden och hur väl den fungerar i mottagningens verksamhet.

För intrång i verksamheterna får varje vårdcentral 20 000 kronor i forskningsersättning samt 500 kronor per behandlad patient inom studien.

Kontakt

Om ni har några frågor, synpunkter eller om du arbetar på en vårdcentral och är intresserad av att delta är ni välkomna att höra av er till oss via mejl eller telefon. De 10 vårdcentraler som först tackar ja till att delta kommer att ingå i projektet.

Vänliga Hälsningar

Projektkoordinator:
Victoria Andersson, Sjuksköterska
Centrum för Psykiatriforskning
Tel 08-12345 787
E-post victoria.andersson@sll.se

Ansvariga projektledare:
Sara Wallhed Finn, Psykolog
Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa
Tel 08-12345 782
E-post sara.wallhed-finn@sll.se

Sven Andréasson, Professor, Överläkare
Centrum för Psykiatriforskning och Karolinska institutet
Tel 08-12345 780 alt 070-164 35 05